Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego OBRUSIK.COM obowiązujący od 25.05 2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.OBRUSIK.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.OBRUSIK.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OBRUSIK.COM a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
 II. Postanowienia ogólne
 
OBRUSIK.COM to sklep internetowy, działający pod adresem www.OBRUSIK.com, prowadzony jest przez EV-DAM Henryk Pokora, ul. Zielona 1, 67-200 Głogów, 6930011099, REGON: 390503078, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Głogów pod numerem 000860177/2018, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym obrusik@obrusik.com.
 
1.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
2.
Klienci  mają możliwość korzystania z OBRUSIK.COM dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w OBRUSIK.COM (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na OBRUSIK.COM ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z EV-DAM Henryk Pokora dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których EV-DAM Henryk Pokora jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
3.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w OBRUSIK.COM, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z OBRUSIK.COM oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.     
 
4.
Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Towary oferowane w sklepie OBRUSIK.COM objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

5.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych OBRUSIK.COM są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OBRUSIK.COM może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OBRUSIK.COM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OBRUSIK.COM.

2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OBRUSIK.COM,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.obrusik.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku (Zamawiam i płacę) potwierdzającego złożenie Zamówienia  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

     
4.
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów: InPost (na terenie Polski), firm kurierskich i Poczty Polskiej. Koszty przesyłki są zróżnicowane ze względu na gabaryty i wagę Towarów i widoczne są po włożeniu do koszyka wybranych przez siebie produktów w formie symulacji zamówienia bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w sklepie.
Klient jest obciążany kosztami dostawy określanymi każdorazowo po włożeniu do koszyka wybranych przez siebie produktów oraz sprecyzowaniu formy płatności i wysyłki towarów dopiero z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
 
5.
Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
Towary dostępne w naszym magazynie wysyłamy w ciągu 24 godzin z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt państwowych. Termin ten liczony jest od momentu zakończenia wszystkich formalności związanych ze złożonym zamówieniem.
W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu i liczony jest od daty zaksięgowania przez bank na naszym koncie. Brak wymaganej wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje automatyczne jego usunięcie.

      Przesyłki są dostarczane w terminach:
A. Pocztą Polską:
     - na terenie Polski zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, w zależności od wybranej formy dostawy;
     - poza granicami Polski w ciągu 4-20 dni, w zależności od wybranej formy dostawy;
B. firmy kurierskie dostarczają przesyłki na terenie Polski w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu;
C. przez paczkomaty InPost na terenie Polski - przesyłka gotowa jest do odbioru w terminie 2-3 dni od daty wysłania.
 
6.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a EV-DAM Henryk Pokora dotycząca zakupu danego produktu w OBRUSIK.COM  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w OBRUSIK.COM  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów w siedzibie EV-DAM Henryk Pokora.
 
7.
Możliwe są następujące formy płatności:  
 • Za pobraniem (na terenie Polski) - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi, na poczcie, kartą płatniczą w paczkomatach InPost;
 • Przelewem nasz numer rachunku bankowego (na terenie Polski). Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający wszystkie niezbędne dane do dokonania przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. Numer rachunku bankowego widoczny jest w fakturze Proforma wysyłanej ze sklepu po dokonaniu zakupu jako załącznik do e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu.
 • Przelewem lub kartą kredytową przez systemy PAYU, Przelewy24 lub PayPal na terenie Polski. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
 • Dla transakcji zagranicznych kartą kredytową przez system PayPal.

8.

 Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 

  9.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

V. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w zakładce Polityka Prywatności.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zakupionych Towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować EV-DAM Henryk Pokora, 67-200 Głogów, ul. Zielona 1, T.+48 508 008 759 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub elektronicznie). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EV-DAM Henryk Pokora
ul. Zielona 1
67-200 Głogów
obrusik@obrusik.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia....................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...................................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
    Adres...................................................................................

    Data.....................................................................................

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.

OBRUSIK.COM jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:EV-DAM Henryk Pokora, ul. Zielona 1, 67-200 Głogów, obrusik@obrusik.com. OBRUSIK.COM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja będzie rozpatrzona. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie jest uzasadnione.

3.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu po uprzednim ustaleniu formy przesyłki.

4.

OBRUSIK.COM nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są 12-miesięczną gwarancją OBRUSIK.COM jako Sprzedawcy.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.

OBRUSIK.COM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OBRUSIK.COM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:EV-DAM Henryk Pokora, ul.Zielona 1, 67-200 Głogów, obrusik@obrusik.com.

4.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.

OBRUSIK.COM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

1.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OBRUSIK.COM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OBRUSIK.COM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OBRUSIK.COM.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl